Aydınlatma Metni Online Terapi Hizmeti

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İş bu Aydınlatma Metni, www.onlineterapihizmeti.com (Bundan sonra "site” olarak anılacaktır.) internet sitesi ile alakalı olarak Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan, Online Terapi Hizmeti Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1.TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Şirket : Sarı Psikoloji Danışmanlık Eğitim, Araştırma ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

İnternet Sitesi/Site : www.onlineterapihizmeti.com ‘u ifade eder.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen ve kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte; Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veriler, aşağıdakilerden ibarettir.

Kişisel Veri KategorileriTopladığımız Kişisel Veriler
Kimlik VerileriKullanıcıların ad, soyadı bilgileri
İletişim VerileriAdres bilgileri, kullanıcıların telefon numaraları, mail adresleri
Finans VerileriKredi Kartı Bilgileri, Banka Bilgileri, Hesap Sahibi Bilgileri
Çerez BilgileriSite içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri
Pazarlama VerisiAlışveriş geçmişi bilgileri, Anket Bilgileri, Kampanya Katılım Bilgileri, Web Sitesi Kullanım Verileri
Görsel ve İşitsel KayıtlarOnline görüşmede açık rıza verilmesi halinde kamera Kayıtları, çağrı merkezi ve iletişim numaralarımızla yapılan görüşmeler için ses kayıtları
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sistem kayıtları, Kullanıcı oturum bilgileri.

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’ nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi’ nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’ nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi’ nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, websitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, websitemiz tarafından yürütülen hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, websitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, websitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, Danışmanlık hizmeti almaya yönelik randevu taleplerinizi oluşturma ve yerine getirme, Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlemektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından

www.onlineterapihizmeti.com, E-mail, çağrı merkezi, kamera kaydı, ses kaydı, mobil uygulama gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER

Kişisel Veri KategorileriAktarım Yapılan KurumlarAktarım AmaçlarıSaklama Süresi
Kimlik Verileri

Banka, şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlar, kurum içi bölümler, tedarikçiler

 

Satışı hizmetin temini, hizmetin tarafınıza sağlıklı şekilde ulaştırılması, müşteri yönetimi datasının tutulması, hizmete ait ödeme işlemlerini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek, oluşabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek, kurum içi işlemleri gerçekleştirebilme gereği ile aktarılmaktadır.Sözleşmeler ilişkinin bitmesinden itibaren 10 yıl
İletişim Verileri

Şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlar, kurum içi bölümler, tedarikçiler

 

Satışı hizmetin temini, hizmetin tarafınıza sağlıklı şekilde ulaştırılması, müşteri yönetimi datasının tutulması, kampanyalardan haberdar etmek, oluşabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek, kurum içi işlemleri gerçekleştirebilme gereği ile aktarılmaktadır.Sözleşmeler ilişkinin bitmesinden itibaren 10 yıl
Finans VerileriBanka, kurum içi bölümler, şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklarHizmete ait finansal işlemleri sağlayabilmek ve kontrolü için aktarılmaktadır.Sözleşmeler ilişkinin bitmesinden itibaren 10 yıl
Pazarlama VerisiAnaliz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firmasıKullanıcı oturum kayıtları ve davranışlarına göre kampanyalar sunabilmek, davranışlarına göre farklı ürünler önerebilmek ve ürünlerin satışını gerçekleştirebilmek amacıyla aktarılmaktadır.10 yıl
Görsel ve İşitsel KayıtlarŞirket DanışmanlarıHizmete ait desteğin verilebilmesi amacıyla aktarılmaktadır.5 Yıl
İşlem Güvenliği VerisiŞirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlar, kurum içi bölümler, alt yapı sağlayıcılarıÜrünler veya hizmete ait desteğin verilebilmesi, anlaşmazlıkların giderilebilmesi istenmesi halinde yasal konuların çözümlenmesi amacıyla aktarılmaktadır.10 Yıl
Çerezler ve IP AdresiAnaliz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, alt yapı firmasıKullanıcı oturum kayıtları ve davranışlarına göre kampanyalar sunabilmek, davranışlarına göre farklı ürünler önerebilmek ve ürünlerin satışını gerçekleştirebilmek amacıyla aktarılmaktadır.Gizlilik ve Çerez politikası metnini inceleyiniz.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili online terapi gizlilik ve veri güvenliği yasaları yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

7.2.KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Sarı Psikoloji Danışmanlık Eğitim, Araştırma ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi 

destek@onlineterapihizmeti.com